مقدار سی پی مورد نظر خود را ایمیل و رمز اکانت خود به مشخصات زیر ارسال کنید تا پس از براورد قیمت مقدار سی پی مورد نظر شما برایتان اعمال گردد

شماره تماس09385851835
تلگرامsobi1111@
اینستاsobi.yar@